Schoolvisie

Ons opvoedingsproject kadert binnen de opdrachtverklaring van katholiek onderwijs. We willen dat iedereen, in solidariteit met anderen, zijn eigen harmonische ontplooiing van zijn totale persoonlijkheid autonoom en kwaliteitsvol kan uitbouwen.

Het bijwerken van tal van vaardigheden, opbouwen van kennis en ontwikkelen van de nodige attitudes, blijven fundamenteel op onze school. Daarnaast besteden we ook veel aandacht aan rationaliteit en emotionaliteit. M.a.w.: hoofd, hart en handen hebben elkaar nodig.

Om dit te kunnen realiseren werken wij onze deskundigheid voortdurend bij en streven wij ernaar een schoolteam te zijn dat samenwerkt met het CLB en andere externe partners.

Onze inzet wortelt in de bijbels-christelijke visie.

Een aantal van deze betrachtingen komt op volgende wijze tot stand:

 1. Participatief
  In participatief onderwijs kunnen leerlingen, in samenspraak met ouders en andere partners, een actieve rol spelen in de schoolactiviteiten om later een actief en betrokken deelgenoot in de maatschappij te zijn. Dit betekent voor de kinderen een ervaring van vrijheid gekoppeld aan verantwoordelijkheid en engagement.
  Hierbij hebben we ook bijzondere aandacht voor kansarme kinderen. Het woord arm mag hier niet té letterlijk opgevat worden. Ziekte, scheiding, een verlies, spanningen, werkloosheid, enz. kunnen oorzaken zijn waardoor ouders het moeilijk hebben.
  Als school investeren we de nodige energie in een goed onderbouwde overlegcultuur.
 2. Foutvriendelijk
  Onze school denkt na over de waarden en de normen die in onze samenleving belangrijk zijn. Samen met jongeren willen we ze kritisch evalueren, op hun waarde schatten. Daarom worden leerlingen gestimuleerd om zelfevaluerend te leren denken. Evalueren doen we dagelijks. We oordelen positief of negatief over bepaalde waarden. Daarom raakt het ons juist zo diep.
  Eens de evaluatie gezien wordt als een persoonlijk groeiproces kan de uitdaging aangegaan worden in de schooltijd en in het latere leven.
  Tijdens dit proces krijgen de leerlingen en de volwassene de ruimte om fouten te maken. Onze evaluatiesystemen beoordelen niet alleen, maar zetten leerlingen er toe aan hun eigen resultaten te bevragen en de waarde ervan te leren bepalen.
 3. Religieus-zingevend
  Ook het leven vanuit een christelijke geloofsovertuiging willen wij als belangrijk omschrijven. Vooral in onze tijd die bijna als vanzelfsprekend een andere levensinstelling vooropstelt, geloven wij dat het voor de kinderen van groot belang is om bij ons het andere te ervaren. De christelijke geloofstraditie doet ons op een bezielde en begripvolle manier omgaan met volwassenen en kinderen.
 4. Gezond en milieuvriendelijk
  Via lesinhouden en activiteiten bouwen we een gezondheidsbeleid uit waarin we een gezonde levensstijl promoten. Deze gezonde levensstijl gaat van gezonde levenspatronen in voeding en beweging naar een kritische kijk op gezonde omgangsvormen met elkaar en zorgzaamheid voor milieu en schepping. Het algemeen welzijn, hetzij fysiek, psychisch en sociaal van elk individu aanwezig binnen deze setting, staat centraal.
 5. Cultuur
  De school behartigt de visie-ontwikkeling omtrent (wereld‑)cultureel bewustzijn. We hebben hierbij aandacht voor beeldende vorming, audiovisuele kunst, media, letteren, dans, toneel, drama, muziek, materieel cultureel erfgoed en immaterieel cultureel erfgoed.
 6. Zorgzaam
  Onze basisopdracht bestaat erin te werken aan de ontplooiing van ieder kind vanuit een brede zorg, vanuit alle persoonlijkheidsaspecten:

 • Preventie en remediëring van leerachterstanden en curriculumdifferentiatie.
 • Begeleiding inzake socio-emotionele problemen.
 • Begeleiding inzake psychomotorische problemen.

Elk kind maximale ontwikkelingskansen bieden, is de maatschappelijke opdracht van elke basisschool. Het nastreven en realiseren van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen is daarbij de norm. Het behalen van het getuigschrift basisonderwijs is de normstelling.

© Simizil | Cooked & Spiced by Tasty Creations | Powered by LMD